Máy đào

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570-8GB 6VGA MAXSUN

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570-8GB 6VGA MAXSUN

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
63,700,000 đ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 4GB ( 6 VGA )  XFX

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 4GB ( 6 VGA ) XFX

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 4GB ( 6 VGA ) ASUS

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 4GB ( 6 VGA ) ASUS

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 8GB (6 VGA) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 8GB (6 VGA) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Power Color 64-8GB(6 VGA)

Dàn máy đào chuyên nghiệp Power Color 64-8GB(6 VGA)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 8GB ( 6 VGA )  HIS/POWER COLOR

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 8GB ( 6 VGA ) HIS/POWER COLOR

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào mini chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1050TI 4GB ( 7 VGA )

Dàn máy đào mini chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1050TI 4GB ( 7 VGA )

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA )  HIS/POWER COLOR

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) HIS/POWER COLOR

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 4GB ( 6 VGA ) HIS/POWER COLOR

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 470 4GB ( 6 VGA ) HIS/POWER COLOR

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 4GB (6 VGA) POWER COLOR

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 4GB (6 VGA) POWER COLOR

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) REXSUN

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 580 8GB ( 6 VGA ) REXSUN

Máy đào Bit coin
57,400,000 đ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 4GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Đỏ RX 570 4GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
55,400,000 đ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 6GB ( 6VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 6GB ( 6VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 6 VGA ) ASUS 2 FAN

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 6 VGA ) ASUS 2 FAN

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 8GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 8GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 6GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 6GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 6 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 6 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dán máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 8GB ( 6 VGA )

Dán máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1070 8GB ( 6 VGA )

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 6GB ( 6VGA )

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 6GB ( 6VGA )

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp P104 4GB (6 VGA)

Dàn máy đào chuyên nghiệp P104 4GB (6 VGA)

Máy đào Bit coin
Liên hệ

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 8 VGA ) GIGA

Dàn máy đào chuyên nghiệp Trâu Xanh GTX 1060 3GB ( 8 VGA ) GIGA

Máy đào Bit coin
Liên hệ